ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดระบบการรับส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ