ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดระบบการรับส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
ระบบได้จัดส่งข้อมูลไปยัง ทปอ. เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ