ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการรับส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
ปิดระบบสำหรับการส่งข้อมูล GPAX ขณะนี้ระบบได้ทำการส่งข้อมูลไปยัง ทปอ. เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ