ลงทะเบียนสำหรับผู้รับผิดชอบในการส่งข้อมูล GPAX ของสถานศึกษา

นายทะเบียน-วัดผล/ผู้รับผิดชอบการส่ง GPAX