|   

ข้อมูลเจ้าหน้าที่เขตและสังกัดอื่นๆ

ลำดับที่
ชื่อเขต/สังกัด
เจ้าหน้าที่
จำนวนโรงเรียนในสังกัด
1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1
2 กรมยุทธศึกษาทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด 2
3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 384
4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 63
5 กองทัพบก 1
6 กองทัพอากาศ 2
7 กองทัพเรือ 1
8 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 28
9 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 15
10 สพป.กรุงเทพมหานคร 2
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 4
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 private
1
14 สพป.ขอนแก่น เขต 4 1
15 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1
16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3
17 สพป.ชุมพร เขต 1 1
18 สพป.ตรัง เขต 2 1
19 สพป.ตาก เขต 2 6
20 สพป.นครราชสีมา เขต 3 3
21 สพป.นครราชสีมา เขต 5 4
22 สพป.นครราชสีมา เขต 7 9
23 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 1
24 สพป.นนทบุรี เขต 1 1
25 สพป.บึงกาฬ 1
26 สพป.ปทุมธานี เขต 1 1
27 สพป.ปทุมธานี เขต 2 2
28 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1
29 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1
30 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1
31 สพป.พังงา 1
32 สพป.พิจิตร เขต 1 1
33 สพป.พิษณุโลก เขต 1 1
34 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2
35 สพป.ภูเก็ต 1
36 สพป.มหาสารคาม เขต 2 1
37 สพป.ลพบุรี เขต 2 3
38 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1
40 สพป.สกลนคร เขต 1 1
41 สพป.สกลนคร เขต 2 1
42 สพป.สกลนคร เขต 3 1
43 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1
44 สพป.สมุทรสาคร 1
45 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 1
46 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3
47 สพป.สุรินทร์ เขต 1 1
48 สพป.สุรินทร์ เขต 3 3
49 สพป.หนองคาย เขต 1 1
50 สพป.อุดรธานี เขต 1 1
51 สพป.อุดรธานี เขต 4 2
52 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 1
55 สพป.เชียงราย เขต 3 5
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2
61 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 10
62 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1
63 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2
64 สพม.เขต 1 67
65 สพม.เขต 10 60
66 สพม.เขต 11 66
67 สพม.เขต 12 96
68 สพม.เขต 13 44
69 สพม.เขต 14 28
70 สพม.เขต 15 46
71 สพม.เขต 16 53
72 สพม.เขต 17 39
73 สพม.เขต 18 50
74 สพม.เขต 19 51
75 สพม.เขต 2 52
76 สพม.เขต 20 63
77 สพม.เขต 21 55
78 สพม.เขต 22 81
79 สพม.เขต 23 45
80 สพม.เขต 24 55
81 สพม.เขต 25 84
82 สพม.เขต 26 35
83 สพม.เขต 27 60
84 สพม.เขต 28 83
85 สพม.เขต 29 81
86 สพม.เขต 3 47
87 สพม.เขต 30 37
88 สพม.เขต 31 50
89 สพม.เขต 32 66
90 สพม.เขต 33 85
91 สพม.เขต 34 42
92 สพม.เขต 35 45
93 สพม.เขต 36 59
94 สพม.เขต 37 46
95 สพม.เขต 38 47
96 สพม.เขต 39 57
97 สพม.เขต 4 43
98 สพม.เขต 40 39
99 สพม.เขต 41 62
100 สพม.เขต 42 บ้านวัด โรงเรียน
58
101 สพม.เขต 5 64
102 สพม.เขต 6 53
103 สพม.เขต 7 44
104 สพม.เขต 8 54
105 สพม.เขต 9 61
106 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 10
107 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 912
108 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1178
109 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 429
110 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1139
111 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81
112 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
113 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1