ข้อมูลเจ้าหน้าที่เขตและสังกัดอื่นๆ

ลำดับที่ ชื่อเขต/สังกัด เจ้าหน้าที่
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เอมอร เสือจร
2 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สุวรรณา จันทร์ทัพหลวง
3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รัตติญา นุชพ่วงมนต์มนัส วัฒนากุล
4 กองทัพบก ร.อ.หญิง ปานฝัน ปัญญาปรุ
5 กองทัพอากาศ ร.อ.หญิง กาญจนา เกิดสุข
6 กองทัพเรือ nadzila ff
7 ทปอ. ดร.มุกดา เลขะวิพัฒน์
8 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวพัชรศิฐี บุทธนา
9 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นภานนท์ บุษบา
10 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ท. ไชยยันต์ วงศาโรจน์
11 สพป.กรุงเทพมหานคร กนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ธมนต์อร ทองยัง
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ศิริเพ็ญ ดอกเข็ม
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข
15 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย
16 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ภัทริกา ทองยา
17 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางอรวรรณ กลิ่นสุต
18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาววาสนา ศรีวิเศษ
19 สพป.ชุมพร เขต 1 ชมัยพร รัตนพรหม
20 สพป.ตรัง เขต 2 อุทัย แก้วรุ่งเรือง
21 สพป.ตาก เขต 2 พิศมัย กิ่งสกุล
22 สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวปรัศนีย์ ติ่งต้อย
23 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทก
24 สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางสาวบัวคำ จำปา
25 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ชูโชค ชะออน
26 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อุทัย ชังชั่ว
27 สพป.นนทบุรี เขต 1 ณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล
28 สพป.บึงกาฬ นางสาวพิชญาภัค พลโคตร
29 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประนอม ศรีดี
30 สพป.ปทุมธานี เขต 2 jitsupa anuruk
31 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จุมพลภัทร์ ไชยสัตย์
32 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ
33 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวเบญญาภา หลวงราช
34 สพป.พังงา นิคม ปานรักษ์
35 สพป.พิจิตร เขต 1 วนิดา จันทรมณี
36 สพป.พิษณุโลก เขต 1 อติ เลี้ยงเพ็ชร
37 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร
38 สพป.ภูเก็ต นางภูรี ทองย่น
39 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางสาวอุลัยภรณ์ ประสีระเก
40 สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด
41 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เกษศิรินทร์ แพงวิเศษ
42 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อภิญญา จำนงค์
43 สพป.สกลนคร เขต 1 นายชยพล สุมังคะ
44 สพป.สกลนคร เขต 2 นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปา
45 สพป.สกลนคร เขต 3 เนตรนพิศ คตจำปา
46 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 มณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ
47 สพป.สมุทรสาคร นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ
48 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิมล แก้วประภาส
49 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางธันยวีร์ ศรีสวัสดิ์
50 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางสาวภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชา
51 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางปัทมา เขียวเจริญ
52 สพป.หนองคาย เขต 1 คมสัน นาสมโภชน์
53 สพป.อุดรธานี เขต 1 วีระชน ผดุงกิจนิรันดร์
54 สพป.อุดรธานี เขต 4 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์
55 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ปนิดา ภาวะพรหม
58 สพป.เชียงราย เขต 3 เหมือนฝัน พิจารณ์
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กันตวิชญ์ มะโนคำ
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำ
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายวรากุล ตุ่นเครือ
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ธัญญรัตน์ จันทรมานนท์
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
64 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางวราภรณ์ ใบภักดี
65 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางปาริชาติ เข่งแก้ว
66 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ปรียานุช อุปถัมภ์
67 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 กันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน
68 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สุกัญญา ถีสูงเนิน
69 สพม.กาญจนบุรี ชนธิชา เศตะพราหมณ์
70 สพม.กาฬสินธุ์ นุชจิรา หอมไกล
71 สพม.กำแพงเพชร ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์
72 สพม.ขอนแก่น นางสาวนิภาพร แหลมคม
73 สพม.จันทบุรี ตราด ธีรชัย สถาพรวานิชย์
74 สพม.ฉะเชิงเทรา ปัญญา คลังมนตรี
75 สพม.ชลบุรี ระยอง กชฐนภรณ์ แก้วงาม
76 สพม.ชัยภูมิ นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์
77 สพม.ตรัง กระบี่ NULL NULLนางสาวจรัสศรี อังศุภนิช
78 สพม.ตาก เสาวนีย์ บุญทอ
79 สพม.นครปฐม ศศิธร ศรีพรหม
80 สพม.นครพนม นางสาวศิวาพร ขรรค์ศร
81 สพม.นครราชสีมา ณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์
82 สพม.นครศรีธรรมราช วิเชียร ปาณะพงศ์
83 สพม.นครสวรรค์ คมกฤช แผนเสือ
84 สพม.นนทบุรี เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์
85 สพม.นราธิวาส นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ
86 สพม.น่าน นายอรรถพล ศิริมูลNULL NULL
87 สพม.บึงกาฬ บัวชมภู ภูกองไชย
88 สพม.บุรีรัมย์ สมนึก นครวงศ์
89 สพม.ปทุมธานี วัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุล
90 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร
91 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก มัทนา ดวงกลาง
92 สพม.ปัตตานี อาซิ ดราแม
93 สพม.พระนครศรีอยุธยา สุธาวัลย์ สมานหมู่
94 สพม.พะเยา รัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ
95 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล
96 สพม.พัทลุง ปทิตตา จันทร์สว่าง
97 สพม.พิจิตร นิตยา เอี่ยมแดง
98 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดารารัตน์ เทพมาศ
99 สพม.มหาสารคาม รุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
100 สพม.มุกดาหาร นางนิรัตติสัย ธรรมศิล
101 สพม.ยะลา พฤศจิ อุ่นอก
102 สพม.ราชบุรี นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์
103 สพม.ร้อยเอ็ด นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี
104 สพม.ลพบุรี นายยวน ช้างใหญ่
105 สพม.ลำปาง ลำพูน พิชญา คำปัน
106 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์
107 สพม.สกลนคร รัชดาพร ศรีสุทโท
108 สพม.สงขลา สตูล เหมือนฝัน เกื้อหนุน
109 สพม.สมุทรปราการ ธวัชชัย พรมวงค์
110 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กุศลิน แสงวัชรสุนทร
111 สพม.สระบุรี นายพชร พิมพ์วาปี
112 สพม.สระแก้ว เมธิศา ธรรมศรี
113 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง
114 สพม.สุพรรณบุรี นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์
115 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นางสุจินต์ ภิญญานิล
116 สพม.สุรินทร์ พิจิตร อุตตะโปน
117 สพม.สุโขทัย สุวนี เมฆพัฒน์
118 สพม.หนองคาย พรทิพา นันตะสุข
119 สพม.อุดรธานี ชุนินทร์ภัฏ ภาดี
120 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สาลินี โฮมแพน
121 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปัญญา สัมพะวงศ์
122 สพม.เชียงราย บาหยัน คงชู
123 สพม.เชียงใหม่ ปิยะณัฐ กันทา
124 สพม.เพชรบุรี โรมรักษ์ หริ่งระรี่
125 สพม.เพชรบูรณ์ นายศุภฤกษ์ บัวเสนาะ
126 สพม.เลย หนองบัวลำภู นายสาคร ปริปุณนัง
127 สพม.แพร่ กัลยา สุรีย์NULL NULL
128 สพม.แม่ฮ่องสอน นายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมงค์
129 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นันทพร ศรีวิชัย
130 สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จีรวัฒน์ สีสุวัน
131 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา น.ส.ณิชากร เภาสุวรรณ
132 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สุพัตรา เมืองบุญชู
133 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภุชงค์ เนตยากรคนิตย์ ผามะณีพัชราดา เรืองสุทธิ
134 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปิยมาศ ตันวิวรรธน์
135 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อรพรรณ พงศ์ประยูร
ลำดับที่ ชื่อเขต/สังกัด เจ้าหน้าที่