ข้อมูลเจ้าหน้าที่เขตและสังกัดอื่นๆ

ลำดับที่ ชื่อเขต/สังกัด เจ้าหน้าที่
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เอมอร เสือจร
2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชุติกาญจน์ เลิศภาวนาสกุล
3 กองทัพบก ร.ท.หญิง ปานฝัน ปัญญาปรุ
4 กองทัพอากาศ ร.อ.หญิง กาญจนา เกิดสุข
5 กองทัพเรือ
6 ทปอ. ดร.มุกดา เลขะวิพัฒน์
7 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวพัชรศิฐี บุทธนา
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นุชจรินทร์ แจ่มสากล
9 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ต. ไชยยันต์ วงศาโรจน์
10 สพป.กรุงเทพมหานคร ณภัทร ใจกล้า
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางสาวจิรภา ศรีนวล
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ศิริเพ็ญ ดอกเข็ม
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โสภา สุวรรณธรรม
14 สพป.ขอนแก่น เขต 2
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ภัทริกา ทองยา
16 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กานต์กนิษฐ์ พรมไพร
17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วาสนา เชื้อจำรูญ
18 สพป.ชุมพร เขต 1 ชมัยพร รัตนพรหม
19 สพป.ตรัง เขต 2 ประยม แก้วจุลศรี
20 สพป.ตาก เขต 2 พิศมัย กิ่งสกุล
21 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทก
22 สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางสาวบัวคำ จำปา
23 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดารารัตน์ กวีวิทยสกุล
24 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อุทัย ชังชั่ว
25 สพป.นนทบุรี เขต 1 ณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล
26 สพป.บึงกาฬ สัญญา พันพิลา
27 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประนอม ศรีดี
28 สพป.ปทุมธานี เขต 2 จิตสุภา อนุรักษ์
29 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ธีระศักดิ์ ไชยสัตย์
30 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาววาสนา ยาวงษ์
31 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวเบญญาภา หลวงราช
32 สพป.พังงา ณัฐวรา วัฒนะ
33 สพป.พิจิตร เขต 1 วนิดา จันทรมณี
34 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วิลันดา วรรณาดิเรก
35 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร
36 สพป.ภูเก็ต นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์
37 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายวุฒินันทร์ พรนิคม
38 สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เกษศิรินทร์ แพงวิเศษ
40 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ภควัฒน์ พิมพาวงศ์
41 สพป.สกลนคร เขต 1 นายธนศักดิ์ จันทร์พรม
42 สพป.สกลนคร เขต 2 นางสาวจินตระวี บุตระ
43 สพป.สกลนคร เขต 3 เนตรนพิศ คตจำปา
44 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 มณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ
45 สพป.สมุทรสาคร นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ
46 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิมล แก้วประภาส
47 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภัคนัย ชุ่มชะนะ
48 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชา
49 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางปัทมา เขียวเจริญ
50 สพป.หนองคาย เขต 1 พวงชมพู พันธุวร
51 สพป.อุดรธานี เขต 1 วีระชน ผดุงกิจนิรันดร์
52 สพป.อุดรธานี เขต 4 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์
53 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ปนิดา ภาวะพรหม
56 สพป.เชียงราย เขต 3 เหมือนฝัน พิจารณ์
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายกันตวิชญ์ มะโนคำ
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายวรากุล ตุ่นเครือ
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 วชิราพร สุวรรณศรวล
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เตือนใจ ณ รังษี
62 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางวราภรณ์ ใบภักดี
63 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางปาริชาติ เข่งแก้ว
64 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ปรียานุช อุปถัมภ์
65 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 กันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน
66 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 จิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์
67 สพม.กาญจนบุรี นายชยพล เพชรพิมล
68 สพม.กาฬสินธุ์ สมโภชน์ นันบุญ
69 สพม.กำแพงเพชร กนกชัย มาลัยวงศ์
70 สพม.ขอนแก่น พรผกา หนูจันทร์
71 สพม.จันทบุรี ตราด ธีรชัย สุขผล
72 สพม.ฉะเชิงเทรา ปัญญา คลังมนตรี
73 สพม.ชลบุรี ระยอง สิริคุปต์ จันทร์แจ้ง
74 สพม.ชัยภูมิ นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์
75 สพม.ตรัง กระบี่ จรัสศรี อังศุภนิชNULL NULL
76 สพม.ตาก นางเสาวนีย์ บุญทอ
77 สพม.นครปฐม ศศิธร ศรีพรหม
78 สพม.นครพนม นางรุ่งนภา แสนแก้ว
79 สพม.นครราชสีมา จักรพงษ์ พร่องพรมราช
80 สพม.นครศรีธรรมราช วิเชียร ปาณะพงศ์
81 สพม.นครสวรรค์ คมกฤช แผนเสือ
82 สพม.นนทบุรี เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์
83 สพม.นราธิวาส นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ
84 สพม.น่าน นายอรรถพล ศิริมูลNULL NULL
85 สพม.บึงกาฬ ชัยฤทธิ์ ภูอ่าว
86 สพม.บุรีรัมย์ สัจจา ประเสริฐกุล
87 สพม.ปทุมธานี วัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุล
88 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร
89 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก มัทนา ดวงกลาง
90 สพม.ปัตตานี อาซิ ดราแม
91 สพม.พระนครศรีอยุธยา สุธาวัลย์ สมานหมู่
92 สพม.พะเยา รัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ
93 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล
94 สพม.พัทลุง ปทิตา จันทร์สว่าง
95 สพม.พิจิตร นิตยา เอี่ยมแดง
96 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ
97 สพม.มหาสารคาม รุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
98 สพม.มุกดาหาร นางนิรัตติสัย ธรรมศิล
99 สพม.ยะลา สุนิสา ไตรรัตน์
100 สพม.ราชบุรี นางสาววนานุช แวงอุ้ย
101 สพม.ร้อยเอ็ด นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี
102 สพม.ลพบุรี นายยวน ช้างใหญ่
103 สพม.ลำปาง ลำพูน พิชญา คำปัน
104 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์
105 สพม.สกลนคร รัชดาพร พงษ์ศิริ
106 สพม.สงขลา สตูล เหมือนฝัน เกื้อหนุน
107 สพม.สมุทรปราการ ธวัชชัย พรมวงค์
108 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กุศลิน แสงวัชรสุนทร
109 สพม.สระบุรี นางสาวอรไท แสงลุน
110 สพม.สระแก้ว เมธิศา ธรรมศรี
111 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง
112 สพม.สุพรรณบุรี นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์
113 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุจินต์ ภิญญานิล
114 สพม.สุรินทร์ พิจิตร อุตตะโปน
115 สพม.สุโขทัย สุวนี เมฆพัฒน์
116 สพม.หนองคาย พรทิพา นันตะสุข
117 สพม.อุดรธานี ชุนินทร์ภัฏ ภาดี
118 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สาลินี โฮมแพน
119 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ณัฐธภา ตรงดี
120 สพม.เชียงราย บาหยัน คงชู
121 สพม.เชียงใหม่ ปิยะณัฐ กันทา
122 สพม.เพชรบุรี โรมรักษ์ หริ่งระรี่
123 สพม.เพชรบูรณ์ นายศุภฤกษ์ บัวเสนาะ
124 สพม.เลย หนองบัวลำภู นายสาคร ปริปุณนัง
125 สพม.แพร่ กัลยา สุรีย์NULL NULL
126 สพม.แม่ฮ่องสอน นายพันธกานต์ กระจ่างแก้ว
127 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นันทพร ศรีวิชัย
128 สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำพล โคตรพุ้ยNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULLNULL NULL
129 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
130 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สุพัตรา เมืองบุญชู
131 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สุวรรณา จันทร์ทัพหลวง
132 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรืองสุทธิ
133 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปิยมาศ ตันวิวรรธน์
134 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อรพรรณ พงศ์ประยูร
ลำดับที่ ชื่อเขต/สังกัด เจ้าหน้าที่