เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 5 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 5 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 คณะวิทยากร
อ.วัชรพัฐ มะธิตะโน อ.ยุทธนา แม่นผล อ.พุทธวัฒน์ ประจันทร์