เอกสารประกอบการบรรยายการอบรม ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.