เอกสารประกอบการบรรยายการประชุม วันที่ 15 กันยายน 2565 ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุม วันที่ 15 กันยายน 2565 คณะวิทยากร
อ.วัชรพัฐ มะธิตะโน อ.ยุทธนา แม่นผล อ.พุทธวัฒน์ ประจันทร์