เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยากร
อ.วัชรพัฐ มะธิตะโน อ.ยุทธนา แม่นผล อ.พุทธวัฒน์ ประจันทร์