ลงทะเบียนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สำหรับติดตาม สถานศึกษาในสังกัด

เจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัด/เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา