คลิปวีดีโอการการบรรยายการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567