ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการรับส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
เปิดระบบหว่างวันที่ 20 กันยายน-23 ตุลาคม 2566
สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 5 ภาคเรียน เข้าระบบ GPAX OBEC

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ