คลิปวีดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) ผ่านระบบ GPAX วันที่ 19 กันยายน 2566